Colofon

Dit is weblog De Contrabas. Begonnen op 21 augustus 2005 door Ton van ’t Hof en Chrétien Breukers. Laatste bericht zal worden geplaatst op 21 augustus 2015, of ergens rond die datum. De weblog zal blijven bestaan, om de rijke archieven niet aan de digitale vergetelheid prijs te hoeven geven.

De redactie was in handen van Chrétien Breukers. De reactiemogelijkheid is gesloten, omdat de website niet ten prooi wil vallen aan eindeloze reeksen spam of aan reacties van notoire internettrollen. Mailen over de website kan aan decontrabas[at]hotmail.com

De boeken van Uitgeverij De Contrabas worden geleverd via Liverse, via CB of direct via Liverse. Eind augustus gaat de nieuwe website van uitgeverij De Contrabas, met bestelinformatie, online.

augustus 2015

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hoofdmenu

Fries nieuws op Farsklog Feed

07 oktober 2012

Friese literatuur, twist en bezuiniging

De provincie Friesland (lees: gedeputeerde Jannewietske de Vries) heeft vorige week de nieuwe Nota Cultuur, Taal en Onderwijs gepubliceerd, waarin het provinciaal beleid op die terreinen wordt geschetst. De nota zal in november worden behandeld door Provinciale Staten, waarna vaststelling volgt.

De nota bevat, behalve een aantal positieve initiatieven op het gebied van de Friese letteren (aanstelling van een ‘intendant’ voor Friese literatuur, die de publicatie van titels in andere talen moet bewerkstelligen; beurzen voor schrijvers; verhoging van het prijzengeld van de Gysbert Japicxprijs) ook een zeer kwalijk voornemen: de afschaffing van de Fedde Schurerprijs (driejaarlijks, voor het beste debuut in alle literaire genres) en de Obe Postmaprijs (driejaarlijks, voor de beste vertaling naar of uit het Fries).

Tegen dit voornemen is een schrijversprotest ontstaan, na een oproep van de schrijvers onder wie Hilda Talsma, Elmar Kuiper en Abe de Vries. Inmiddels hebben al meer dan 30 schrijvers en andere kunstenaars aangegeven ‘vriend’ te zijn van beide prijzen.

Op 12 oktober is de uitreiking van beide prijzen in Tresoar, Leeuwarden. De winnaar van de Obe Postmaprijs is al bekend: Anne Tjerk Popkema, voor zijn vertaling van De Hobbit. De winnaars van de Fedde Schurerprijs en de Fedde Schurer Publieksprijs worden pas op 12 oktober bekendgemaakt. Tijdens de uitreiking zal er een verrassend en ludiek protest zijn (ik schat: men vermoordt weer eens een bisschop; of anders blijken alle geschriften van Huub Mous ineens in een mensentaal te zijn geschreven, of zoiets, CB).

Het voornemen om beide prijzen af te schaffen, is in strijd met de ambities van de nota, constateert de protestgroep. ‘Het is een volslagen verkeerd signaal,’ zei Elske Schotanus in het Friesch Dagblad. En Elmar Kuiper: ‘Er zijn geen argumenten voor. Deze prijzen hebben een traditie van bijna dertig jaar. Die zet je niet zomaar aan de dijk.’

13 maart 2009

Shortlist Japixpriis 2009

De shortlist voor de Gysbert Japixspriis 2009:

Tsead Bruinja, Gêrs dat alfêst laket Bornmeer, Ljouwert

Eeltsje Hettinga, Apreos Utjouwerij Fryslân, Ljouwert

Margryt Poortstra, Nomade Frysk en Frij, Ljouwert

Albertina Soepboer, Kearsinne Bornmeer, Ljouwert

Cornelis van der Wal, Hûn oan ’e himel Bornmeer, Ljouwert


Na te lezen op de weblog van de winnaar uit 2005, Abe de Vries >>

De redactie van De Contrabas kan niet kiezen tussen haar twee echte favorieten...

24 februari 2009

Gerommel in Friesland

"Sjoernalisten witte al lang wol hoe’t it sit, mar sykje nei in yngong, nei it lid op de bearput, nei ynformaasje dy’t net ôfdien wurde kin as ‘oergeunst’ fan útjouwers of ‘rankune’ fan meiwurkers." Gerommel in Friesland, te lezen bij Abe de Vries >>

18 december 2008

Leonard Cohen in het Fries

"Twaalf Friese artiesten brengen een eerbetoon aan Leonard Cohen. De oorsprong van het project ligt bij Bart Kingma en Harry Zwerver. Bart vertaalde de liedjes van Cohen in het Fries en bedacht samen met audiotechnicus Harry het plan om er een verzamelplaat van te maken met een divers gezelschap. Van deze nummers is een live-registratie gemaakt met audio- en video-opnames." Meer op deze site >>

"Kingma vertaalt soms plichtsgetrouw, dan weer in de context en geest van de tekst. Als Cohen schrijft: ’First we take Manhattan, then we take Berlin’, handhaaft Kingma die steden. „In dat lied uitte hij in de jaren tachtig een woede tegen de westerse wereld. Daar zou je Heerenveen of Leeuwarden van kunnen maken, maar dat slaat nergens op.” >> lees de bespreking op de website van Trouw >>.

14 september 2007

Josse de Haan wint Gysbert Japicxpriis 2007

De Deputearren fan de Provinsje Fryslân hawwe ynstimd mei de takenning fan de Gysbert Japicxpriis 2007 foar proaza oan (prozaschrijver en dichter) Josse de Haan. Dat hat de skriuwer yn in mail oan de Farsk-redaksje befêstige kind. Lees verder op Farsk >>

Abe de Vries, twee jaar geleden winnaar van deze prijs voor zijn poëzie, zet op zijn weblog een paar vraagtekens en schrijft onder meer: 'Dat de takenning fan de priis oan Josse de Haan oanlieding is om sokke fragen te stellen, docht neat ôf oan syn fertsjinsten. It is lykwols net de literatuer dy’t wint, sa’t Josse oan Farsk mailde, mar de passy foar literatuer. En dy passy is, úteinlik, like belangryk. Dus, Josse: santé!' Lees het hele bericht hier >>

Lezers van de Contrabas die het Fries niet beheersen – die paar lezers dus – kunnen terecht bij De Haans boek Kikkerjaren, dat in 2001 werd uitgegeven door Meulenhoff.

22 juni 2007

Hettinga wereldwijd

Tsjêbbe Hettinga wordt groot gebracht de Friese Pers Boekerij. Daar verschijnt op 5 juli een dvd van Hettinga, Het Licht van de Zee. Ook wordt de oprichting van een nieuwe, bijzondere stichting voor bevordering van Friese literatuur bekend gemaakt. Tsjêbbe Hettinga zal daarin een centrale rol spelen. De stichting wordt in september in Leeuwarden gelanceerd.

Van de dvd Het Licht van de Zee verschijnt gelijktijdig een Spaanstalige versie, La Luz del Mar. De uitgave staat in het teken van Hettinga’s reis naar Colombia en zijn optredens daar, van 14 tot 22 juli, op het grootste poëziefestival ter wereld: het Festival Internacional de Poésia de Medellín.

Het Licht van de Zee bevat de documentaire 'In dat zoeken zonder vinden’, gemaakt door regisseur Pieter Verhoeff voor de VPRO. Maar dat is niet alles. De DVD brengt verder de Friestalige voordrachten, plus de Nederlandse vertaling én een nieuwe Engelse vertaling, gemaakt door Susan Massotty, van de gedichten uit de bundel Fan oer see en fierder.

De documentaire van Verhoeff is speciaal voor deze uitgave ondertiteld in het Nederlands, Engels, Frans en Spaans. La Luz del Mar bevat bovendien een nieuwe Spaanse vertaling van Hettinga’s poëzie, gemaakt door Diego J. Puls. Deze vertaling is afgedrukt in het begeleidende boekje.

27 februari 2006

Abe de Vries over hoe Friezen soms met twee maten meten...

Een eigenaardig denken over de relatie tussen fascisme en literatuur waart rond in de hoofden van sommigen aan de andere kant van de Afsluitdijk en boven Zwolle.

Wanneer een conservatief-christelijke Friese boer-dichter in de jaren ’30 blijk geeft van fascistische sympathieën, dan mag men anno nu niet enthousiast zijn over diens dichtwerk. Want besmet! Is men wel onder de indruk van 's mans kunnen, dan is men zelf een Fascist, ‘bruin’ en wat dies meer zij.

Lees verder op het Farsklog >>

Cookies

De Contrabas maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie Zie hier
.

Laatste reacties

Pageviews


Sinds 21 augustus 2005

Categorieën